Newsletter: Wersja polska październik 2009

Szanowni Państwo,

W Polsce wśród osób bezrobotnych znaczny odsetek stanowią osoby młode. Taka tendencja utrzymuje się również w całej Unii Europejskiej. Aktywność zawodowa osób w tym wieku jest niska, co niestety w znacznej mierze spowodowane jest tym, że zdobyły one w trakcie studiów niewłaściwe kwalifikacje. Otóż właśnie jakość kształcenia oraz przede wszystkim jego niedopasowanie do potrzeb rynku pracy są główną przyczyną problemów młodych ludzi z odnalezieniem się na rynku pracy. Zaczyna w związku z tym brakować dobrze wykwalifikowanych pracowników, co z kolei przekłada się na istotne ograniczenie możliwości rozwoju i tworzenia przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” wraz z partnerami z Portugalii (Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A.), Włoch (E.Ri.Fo.) oraz Turcji (AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ) rozpoczął realizację projektu pn. „Kształcenie dla przyszłości” („Skills for the Future”). Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning. Projekt w znaczący sposób przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia szkół wyższych w celu lepszego zaspokojenia potrzeb rynku pracy. Za pośrednictwem newslettera będziemy informować Państwa o pracach podejmowanych w ramach niniejszego projektu oraz o jego rezultatach.

„Kształcenie dla przyszłości” - nauka i biznes są sobie potrzebne!

Rynek pracy i system szkolnictwa wyższego są elementami, które są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Niestety oferta edukacyjna większości uczelni wyższych nie odpowiada rzeczywistym potrzebom rynku pracy. Sytuacja taka wymaga bez wątpienia wypracowania ścisłej współpracy między uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami. Proces kształtowania przyszłych kadr powinien zaczynać się jeszcze przed rekrutacją tzn. już na poziomie studiów. Taki model przyczyni się do wykształcenia wysokiej jakości kadr, które będą w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawców. Żeby tak się stało pracodawcy powinni być włączani w kształtowanie i zmiany systemu edukacyjnego. Jednak taka praktyka wciąż jest rzadkością w Europie.

W ramach projektu pn. „Kształcenie dla przyszłości” (Skills for the Future”), cztery instytucje: z Portugalii (Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A.), Włoch (E.Ri.Fo.), Turcji (AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ) i Polski (Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym) będą pracować nad takim modelem programów nauczania szkół wyższych, który nie tylko będzie dopasowany do potrzeb rynku pracy ale też będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby pracodawców.

Projekt będzie wspierać współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami poprzez przyjęcie najlepszych praktyk w zakresie współpracy oraz zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich strategii dla tej współpracy.

Badanie wśród przedsiębiorców - przedsiębiorco czego oczekujesz od szkolnictwa wyższego?

Już wkrótce rozpoczniemy wśród przedsiębiorców badanie dotyczące ich oczekiwań w stosunku do szkolnictwa wyższego. Poprzez badanie określimy nie tylko podstawowe oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do systemu szkolnictwa wyższego ale też wskażemy niezbędne działania, które pomogą te potrzeby zaspokoić. Badanie pomoże również określić najbardziej poszukiwane przez przedsiębiorców umiejętności jakie powinni posiadać ich potencjalni pracownicy. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w badaniu, prosimy o kontakt z Panią Ariadną Bednarz, tel. 022 630 98 35, e-mail: iped@kig.pl.

Konkurs

Kolejnym elementem projektu będzie ogłoszenie konkursu pn.: „Testujemy Najlepszych. Europejski Konkurs Nabywania Umiejętności” („TEST FOR THE BEST. EUROPEAN SKILLS ACHIEVEMENT CONTEST”) dla szkół wyższych w zakresie dopasowania ich programów do potrzeb biznesowych. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech krajach partnerskich z uwzględnieniem absolwentów i studentów ostatnich lat. Dzięki konkursowi możliwe będzie nie tylko określenie oczekiwań przedsiębiorców ale także wsparcie dla tych instytucji, które w najlepszy sposób spełnią wymagania środowiska biznesu.

Biznes potrzebuje nauki a nauka nowych rozwiązań!

Lepsza współpraca pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorcami wymaga odpowiedniej strategii, która będzie wspierać nowe koncepcje zarządzania i kształtować ofertę edukacyjną. Strategia będzie uwzględniać przegląd najlepszych praktyk w Europie i na świecie, opracowanie ram dla skutecznej współpracy biznesu z nauką oraz zaprojektowanie i stosowanie pakietów oprogramowania wspomagającego zarządzanie współpracą.

Coraz częściej, czy to w gospodarcze czy w procesie edukacji wykorzystuje się nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Niezwykle istotne jest aby te nowoczesne technologie były wykorzystywane również we współpracy nauki z biznesem. Zdecydowanie takie rozwiązanie ułatwi a tym samym zachęci do współpracy. Stworzy to sytuację, w której przedsiębiorstwa w prosty sposób będą mogły skutecznie wpływać na programy nauczania, co sprawi, że szkolnictwo wyższe wykształci pracowników, których oni najbardziej poszukują.

Dlatego zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wraz z partnerami przygotuje pakiet oprogramowania - zestaw narzędzi wspierających planowanie strategiczne. W znaczny sposób wpłynie to na usprawnienie współpracy pomiędzy biznesem a szkołami wyższymi. Zarządzanie i monitorowanie tym procesem będzie odbywać się przy współpracy zarówno szkół wyższych i przedsiębiorstw. Pozwoli to na bardziej wydajne, szybsze i wymierne zarządzania procesem współpracy. Elektroniczny system wsparcia będzie miały nowatorski charakter.

Oprogramowanie będzie wdrażane w wybranych szkołach wyższych, dostępne bezpłatnie w Internecie oraz rozpowszechniane wśród szkolnictwa europejskiego.

Szczegółowe informacje o projekcie mogą Państwo uzyskać w biurze polskiego partnera Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, p. Paulina Bednarz, tel: 022 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl

Aktualności

⇒ Poniedziałek, 26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki ... więcej ->

⇒ Wtorek, 19 października 2010 r.

W Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Auli B w godzinach 10.00-17.00, podczas Krajowej Konferencji Ekonomii Behawioralnej odbyło się uroczyste wręczenie Europejskich Certyfikatów Umiejętności Przedsiębiorczych studentom Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, których studenci ... więcej ->
Partnerzy

IPED Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A. E.Ri.Fo. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ