Newsletter: Wersja polska marzec 2010

Wiemy czego oczekują przedsiębiorcy…

Szanowni Państwo,

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przeprowadził w lutym br. badanie* wśród polskich przedsiębiorców, dotyczące ich oczekiwań w stosunku do szkolnictwa wyższego. Dzięki badaniu określone zostały nie tylko podstawowe oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do systemu szkolnictwa wyższego ale też wskazane niezbędne działania, które pomogą te potrzeby zaspokoić. Badanie pomogło zidentyfikować także najbardziej poszukiwane przez przedsiębiorców cechy i umiejętności jakie powinni posiadać ich potencjalni pracownicy.

Jakich cech oczekują przedsiębiorcy?

Badani przedsiębiorcy uznali, że najważniejsze są takie cechy jak uczciwośćetyka osobista, lojalność wobec firmy oraz podejmowanie zadań. Tuż za nimi wskazano kolejne pożądane cechy czyli: odpowiedzialnośćszacunek dla innych, gotowość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, elastyczność czasowągotowość do pracy w nadgodzinach oraz pozytywny wizerunek.

Badania pokazało jednak, że powyższe cechy są w małym stopniu kształtowane przez system szkół wyższych. Największe rozbieżności wystąpiły w przypadku kształtowania lojalności wobec firmy, etyki i uczciwości, elastyczności czasowej, a także odpowiedzialności, gotowości dzielenia się wiedzą i otwartością na problemy współpracowników. Jednocześnie, w zbyt dużym stopniu kształtowana jest chęć konkurowania z innymi, co utrudnia budowanie zespołów w przedsiębiorstwach.

Jakich umiejętności poszukują przedsiębiorcy?

W trakcie badania przedsiębiorcy poproszeni zostali także o wskazanie najbardziej pożądanych umiejętności, decydujących o przydatności absolwentów dla firmy i stopnia kształcenia danej umiejętności przez system szkół wyższych. Na potrzeby badania umiejętności zostały podzielone na cztery grupy:

  • Interpersonalne (w tym oddzielnie: komunikacja oraz zdolność do pracy zespołowej)
  • Umiejętności (w tym oddzielnie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów i przedsiębiorczości)
  • Umiejętności uczenia się
  • Umiejętności związane z obsługą urządzeń technicznych i technologii.

Największe rozbieżności wystąpiły w zakresie umiejętności komunikowania się i  w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów. Niemal również duże różnice wystąpiły przy ocenie umiejętności pracy zespołowej. Wyraźnie mniejsze rozbieżności występują przy ocenie umiejętności uczenia się oraz wdrażania technologii.

Rekomendacje przedsiębiorców dla szkolnictwa wyższego

Według przedsiębiorców biorących udział w badaniu ogromne znaczenie ma nie tylko wiedza merytoryczna nabywana w toku studiów, ale także umiejętności praktyczne oraz ich przydatność na rynku pracy, dlatego najważniejszymi rekomendacjami są konieczność certyfikacji nie tylko na poziomie wiedzy merytorycznej, ale także o poziomie nabytych umiejętności oraz wykazania jakiego rodzaju umiejętności można nabyć w trakcie realizacji programu edukacyjnego i na jakim poziomie. Respondenci wskazali także, iż bardzo ważna jest potrzeba nawiązania ścisłej współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami w zakresie prowadzenia konsultacji programów edukacyjnych z biznesem, a także aktywnego reagowania na potrzeby edukacyjne zgłaszane przez biznes oraz konieczność konfrontacji szczegółowego zakresu kształcenia umiejętności i wiedzy w poszczególnych dziedzinach z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy wskazali także na umożliwienie im wpływania na programy edukacyjne (w dużo szerszym zakresie niż konsultacje), a także włączania Związków Przedsiębiorców do Rad Wydziałowych uczelni wyższych.

*W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 20 respondentów reprezentujących różne wielkościowo firmy. Największą grupę stanowiły firmy małe zatrudniające do 50 pracowników (9 przedsiębiorstw). Drugą grupę badanych stanowiły firmy średnie zatrudniające od 51 do 250 pracowników (6 przedsiębiorstw). W trzeciej grupie badanych znalazły się firmy duże zatrudniające powyżej 250 pracowników – 5 przedsiębiorstw. Wśród badanych było osiem kobiet oraz dwunastu mężczyzn, z czego dziesięć osób to właściciele lub prezesi firm, trzy osoby to dyrektorzy HR a siedem osób to specjaliści ds. zasobów ludzkich, marketingu lub inni. We wszystkich badanych przedsiębiorstwach, w ostatnim roku zatrudniono 47 absolwentów szkół wyższych. Największą grupę zatrudnionych stanowili absolwenci kierunków technicznych (38%). Niewiele mniejszą grupę stanowili absolwenci kierunków ekonomicznych (34%). Najmniejszy wskaźnik zatrudnienia w badanych firmach odnotowano wśród absolwentów kierunków humanistycznych (17%). Absolwenci pozostałych kierunków stanowili niecałe 11% zatrudnionych w roku 2009. Wyniki badania przedsiębiorców zostały przedstawione szerzej w raporcie pt.: „Oczekiwanie przedsiębiorców wobec uczelni wyższych.”

Więcej informacji na temat samego badania oraz jego wyników mogą Państwo otrzymać w Biurze Projektu: osoba do kontaktu: Ariadna Bednarz, tel. 22 630 98 35, e-mail: iped@kig.pl.

Konkurs pozwoli wskazać najlepszych…

Konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw zależy w ogromnym stopniu od jakości kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki jest bowiem kluczowym elementem dla rozwoju europejskiej gospodarki. Tylko wtedy bowiem, gdy studenci i absolwenci wyższych uczelni będą posiadali wiele pożądanych przez przedsiębiorców cech i umiejętności, sektor przedsiębiorstw będzie mógł się dynamicznie rozwijać.

Dlatego kolejnym elementem projektu jest konkurs pn.: „Testujemy Najlepszych. Europejski Konkurs Nabywania Umiejętności” („TEST FOR THE BEST. EUROPEAN SKILLS ACHIEVEMENT CONTEST”) dla szkół wyższych w zakresie dopasowania ich programów do potrzeb biznesowych. Dzięki konkursowi możliwe będzie nie tylko określenie oczekiwań przedsiębiorców ale także wsparcie dla tych instytucji, które w najlepszy sposób spełnią wymagania środowiska biznesu.

W konkursie sprawdzone zostaną…

Pytania zawarte w kwestionariuszu konkursowym pozwolą na zweryfikowanie zarówno postaw jak i umiejętności studentów biorących udział w konkursie pn.: „Testujemy Najlepszych. Europejski Konkurs Nabywania Umiejętności” („TEST FOR THE BEST. EUROPEAN SKILLS ACHIEVEMENT CONTEST”). Organizatorzy sprawdzając postawy przyjrzą się uważnie takim cechom jak np.: poszanowanie innych, uczciwość, lojalność wobec firmy, gotowość do podejmowania zadań, dyspozycyjność, mobilność, otwartość na problemy innych ludzi, gotowość dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem. Z kolei weryfikując umiejętności studentów organizatorzy zwrócą przede wszystkim uwagę na umiejętności takie jak: praca w zespole, rozwiązywanie problemów, inicjatywa i przedsiębiorczość czy planowanie i organizowanie.

Przebieg konkursu:

Konkurs jest otwarty oraz bezpłatny i zostanie przeprowadzony wśród studentów w Polsce, Włoszech, Portugalii oraz Turcji. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników o udziale w konkursie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Każdy z krajów partnerskich wyznaczy własny termin przeprowadzenia testu. W Polsce test przeprowadzony zostanie w czwartek, 17 czerwca 2010 o godzinie 12:00 w południe. Już wkrótce na stronie projektu http://skillsforthefuture.iped.pl lub na stronie www.iped.pl dostępny będzie formularz rejestracyjny - wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zarejestrowania się.

Regulamin konkursu oraz miejsce przeprowadzenia konkursu dostępne będą wkrótce na stronie projektu: http://skillsforthefuture.iped.pl oraz na www.iped.pl.

Więcej informacji na temat konkursu mogą Państwo otrzymać w Biurze Projektu: osoba do kontaktu: Paulina Bednarz, tel. 22 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl.

Aktualności

⇒ Poniedziałek, 26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki ... więcej ->

⇒ Wtorek, 19 października 2010 r.

W Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Auli B w godzinach 10.00-17.00, podczas Krajowej Konferencji Ekonomii Behawioralnej odbyło się uroczyste wręczenie Europejskich Certyfikatów Umiejętności Przedsiębiorczych studentom Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, których studenci ... więcej ->
Partnerzy

IPED Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A. E.Ri.Fo. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ