Newsletter: Wersja polska październik 2010

Wiemy już, którzy studenci spełniają oczekiwania przedsiębiorców...

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami testu pn. "TEST FOR THE BEST. Europejski Test Umiejętności Przedsiębiorczych" ("TEST FOR THE BEST. EUROPEAN SKILLS ACHIEVEMENT CONTEST"), dla szkół wyższych w zakresie dopasowania ich programów do potrzeb biznesowych, które znajdują się na stronie www.skillsforthefuture.iped.pl. Najlepsze wyniki z testu uzyskały dwie studentki studiów licencjackich na kierunku Ekonomia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.


Szanowni Państwo,

jak wiadomo kapitał ludzki odgrywa ogromną rolę w każdym przedsiębiorstwie. Od jego jakości zależy dynamiczny rozwój oraz konkurencyjność wszystkich europejskich przedsiębiorstw. Jakość kapitału ludzkiego wyznaczana jest już nie tylko przez poziom wykształcenia. Coraz częściej okazuje się bowiem, że posiadanie odpowiedniej wiedzy merytorycznej nie idzie w parze z cechami i umiejętnościami pożądanymi przez pracodawców. Dlatego niezmiernie ważne staje się by już studenci szkół wyższych nabywali takie postawy i takie umiejętności, które są naprawdę wartościowe i przydatne w biznesie. Tylko wtedy bowiem sektor przedsiębiorstw będzie mógł się dynamicznie rozwijać.

Dlatego właśnie Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w ramach projektu pn "Kształcenie dla przyszłości" (Skills for the Future"), wraz z trzema instytucjami: z Portugalii (Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A.), Włoch (E.Ri.Fo.) i Turcji (AHI EVRAN ÜNIVERSITESI) pracuje nad takim modelem programów nauczania szkół wyższych, który nie tylko będzie dopasowany do potrzeb rynku pracy ale też będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby pracodawców. W związku z tym, z jednej strony, określiliśmy oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych, z drugiej strony zweryfikowaliśmy studentów szkół wyższych w zakresie dysponowania przez nich cechami i umiejętnościami pożądanymi przez przedsiębiorców.

Najpierw zidentyfikowaliśmy oczekiwania przedsiębiorców...

Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym przeprowadził w lutym br. badanie wśród polskich przedsiębiorców, dotyczące ich oczekiwań wobec uczelni wyższych. W badaniu przedsiębiorcy zostali poproszeni m.in. o wskazanie ważnych cech decydujących o praktycznej użyteczności absolwentów szkół wyższych dla przedsiębiorstwa oraz określenie najbardziej pożądanych umiejętności, decydujących o przydatności absolwentów dla firmy. Przedsiębiorcy W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 20 respondentów. W trakcie badania przedsiębiorcy zostali poproszeni o wskazanie ważnych cech/umiejętności decydujących o praktycznej użyteczności absolwentów szkół wyższych dla przedsiębiorstwa.

Ankietowanych poproszono o ocenę ważności danej cechy/umiejętności, jak również o ocenę, na ile system szkolnictwa wyższego kształtuje dana cechę/umiejętność.

Czego zatem oczekują przedsiębiorcy... .

Uczciwości i etyki osobistej, lojalności wobec firmy, podejmowania zadań, odpowiedzialności i szacunku dla innych oraz gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem - właśnie na takie cechy u absolwentów szkół wyższych, jako te najważniejsze, wskazali pytani przez nas przedsiębiorcy. Badanie pokazało, że wymienione cechy są w zbyt małym stopniu kształtowane przez system szkół wyższych. Największe rozbieżności wystąpiły w przypadku kształtowania lojalności wobec firmy oraz etyki i uczciwości. Jeśli chodzi o umiejętności poszukują przedsiębiorcy, to największe rozbieżności przedsiębiorcy zasygnalizowali w zakresie umiejętności komunikowania się i w zakresie zdolności rozwiązywania problemów. Niemal równie duże różnice wystąpiły przy ocenie umiejętności pracy zespołowej oraz inicjatywy i przedsiębiorczości.

Potem sprawdziliśmy studentów.....

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przeprowadził w dniu 17 czerwca br. test pn. "TEST FOR THE BEST. Europejski Test Umiejętności Przedsiębiorczych" ("TEST FOR THE BEST. EUROPEAN SKILLS ACHIEVEMENT CONTEST") dla szkół wyższych w zakresie dopasowania ich programów do potrzeb biznesowych. Test został przeprowadzony w ramach projektu: Międzypokoleniowy Kapitał Społeczny (Skills for the Future - SKIFF), finansowanego w ramach programu Erasmus (Lifelong Learning Programme. Możliwość przystąpienia do Testu "TEST FOR THE BEST. Europejski Test Umiejętności Przedsiębiorczych" mieli studenci studiów licencjackich oraz magisterskich z całej Polski. Test został także przeprowadzony w krajach partnerów projektu a więc we Włoszech, Portugalii oraz Turcji.

Jak przebiegała weryfikacja...

Organizatorzy sprawdzając postawy weryfikowali je pod kątem cech takich jak: szacunek dla innych; szczerość - etyka osobista; lojalność względem firmy; gotowość do podejmowania zadań; elastyczność czasowa; mobilność osobista; podejmowanie odpowiedzialności; gotowość do dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem; otwartość na problemy innych; współpraca z innymi pracownikami. Z kolei oceniając umiejętności, których oczekują pracodawcy, organizatorzy weryfikowali je pod kątem: komunikacji; pracy w grupie; rozwiązywania problemów; inicjatywy i przedsiębiorczości; planowania i organizacji; samoświadomości; uczenia się czy umiejętności w miejscu pracy.

Kto okazał się najlepszy...

Spośród 97 studentów, którzy przystąpili do testu pn. "TEST FOR THE BEST. Europejski Test Umiejętności Przedsiębiorczych" 56 osób uzyskało wymaganą liczbę punktów i otrzymało Europejski Certyfikat Nabywania Umiejętności. Największą liczbę punktów (ponad 80 na 100 możliwych) zdobyły dwie studentki studiów licencjackich na kierunku Ekonomia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Europejski Certyfikat Nabywania Umiejętności jest potwierdzeniem posiadania przez studenta takich kompetencji i umiejętności, których oczekują europejscy pracodawcy.

Pełną listę studentów, którzy otrzymali Europejski Certyfikat Nabywania Umiejętności znajdą Państwo na stronie projektu: http://skillsforthefuture.iped.pl

Szczegółowe informacje o projekcie mogą Państwo uzyskać w biurze polskiego partnera Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, p. Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl

Aktualności

⇒ Poniedziałek, 26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki ... więcej ->

⇒ Wtorek, 19 października 2010 r.

W Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Auli B w godzinach 10.00-17.00, podczas Krajowej Konferencji Ekonomii Behawioralnej odbyło się uroczyste wręczenie Europejskich Certyfikatów Umiejętności Przedsiębiorczych studentom Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, których studenci ... więcej ->
Partnerzy

IPED Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A. E.Ri.Fo. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ