Newsletter: Wersja polska lipiec 2011

Zapraszamy do dyskusji na forum - http://skills4future.ning.com/forum

Szanowni Państwo,

oferta edukacyjna większości uczelni wyższych nie odpowiada potrzebom rynku pracy. Pracodawcy i organizacje zawodowe tylko w niewielkim stopniu mają wpływ na reformy procesów kształcenia w krajach UE. Sytuacja taka wymaga bez wątpienia zmiany, tj. wypracowania ścisłej współpracy między uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami. Proces kształtowania przyszłych kadr powinien bowiem zaczynać się jeszcze przed rekrutacją tzn. już na poziomie studiów. Tylko taki model przyczyni się do wykształcenia wysokiej jakości kadr, które będą w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawców. Żeby tak się stało pracodawcy powinni móc wpływać na treść i przebieg procesu kształcenia na uczelniach wyższych!

Forum - Państwa opinie są nam potrzebne!

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" wraz z partnerami z Portugalii (Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A.), Włoch (E.Ri.Fo.) oraz Turcji (AHI EVRAN ÜNIVERSITESI) w ramach projektu pn. "Kształcenie dla przyszłości" ("Skills for the Future") stworzyła forum, na którym zarówno przedsiębiorcy jak i przedstawiciele nauki a także wszyscy zainteresowani mogą podzielić się swoimi poglądami i doświadczeniami dotyczącymi współpracy nauki z biznesem.

Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się do dyskusji na forum - http://skills4future.ning.com/forum a także do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Czy tematy i zawartość Forum są istotne dla Państwa i dla gospodarki/społeczeństwa?
 • Czy uzyskane tu informacje mogą Państwo wykorzystać dla własnej korzyści, w praktyce zawodowej lub w Państwa organizacji?
 • Czy sieć pomaga zrozumieć potrzebę lepszego kształcenia w Europie?
 • Czy sieć mogłaby być wspólną przestrzenią do dyskusji edukacyjnej/zawodowej w różnych krajach UE? Czy byliby Państwo zainteresowani uczestnictwem w dyskusji?

Biznes potrzebuje nauki a nauka nowych rozwiązań!

Jeśli chcemy aby współpraca pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorcami była lepsza i bardziej efektywna, musimy wypracować odpowiednią strategię, która będzie wspierać nowe koncepcje zarządzania i kształtować ofertę edukacyjną. Strategia powinna uwzględniać przegląd najlepszych praktyk w Europie i na świecie, opracowanie ram dla skutecznej współpracy biznesu z nauką oraz zaprojektowanie i stosowanie pakietów oprogramowania wspomagającego zarządzanie współpracą.

Coraz częściej, czy to w gospodarcze czy w procesie edukacji wykorzystuje się nowoczesne technologie informacyjne. Niezwykle istotne jest aby te nowoczesne technologie były wykorzystywane również we współpracy nauki z biznesem. Takie rozwiązanie ułatwi a przez to również zachęci do współpracy. Stworzy to sytuację, w której przedsiębiorstwa w prosty sposób będą mogły skutecznie wpływać na programy nauczania, co sprawi, że szkolnictwo wyższe wykształci pracowników, których oni najbardziej poszukują.

Dlatego tak ważne są dla nas Państwa opinie na forum!

Zarówno bowiem Państwa opinie jak i pozostałe działania podejmowane w ramach projektu "Skills for the Future" pomogą nam wypracować platformę e-learningową, która będzie wspomagała rozwijanie wysokich kompetencji i umiejętności zawodowych w ramach systemów kształcenia wyższego.

Platforma będzie miała nowatorski charakter a rozwiązanie to będzie wdrażane w wybranych szkołach wyższych, dostępne bezpłatnie w Internecie oraz rozpowszechniane wśród szkolnictwa europejskiego.

Warsztaty pomogły ocenić współpracę pomiędzy nauką a biznesem!

W ramach projektu "Skills for the Future" w czterech krajach partnerskich zorganizowano warsztaty z udziałem przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców i organizacji otoczenia biznesu. Celem warsztatów było wypracowanie wspólnej oceny współpracy pomiędzy biznesem a nauką. Uczestnicy każdego spotkania zostali również poproszeni o określenie przeszkód we współpracy oraz o zaproponowanie rozwiązań w celu rozwinięcia lepszej współpracy biznesu i uczelni wyższych.

Uczestnicy warsztatów wskazali szereg obszarów, które biznes powinien ulepszyć, aby ułatwić współpracę z nauką:

 • przedsiębiorcy powinni aktywniej wspierać projekty współpracy z naukowcami;
 • przedsiębiorstwa i organizacje otoczenia biznesu powinny wykazać większą chęć współpracy z wydziałami badań na uczelniach wyższych;
 • wkład firm w tym zakresie mógłby polegać na opracowaniu zasad współpracy z uczelniami w celu tworzenia nowych produktów i procesów, które mogłyby być skutecznie wdrażane w organizacjach;
 • biznes powinien otworzyć się na inwestowanie w badania i innowacje;
 • biznes powinien zaangażować się w pracę naukową (zespoły).

Uczestnicy warsztatów wskazali także te obszary, które powinna ulepszyć nauka, aby lepiej mogła współpracować z biznesem, są to m.in. takie kwestie jak:

 • naukowcy powinni przywiązywać większą wagę do dialogu z przedstawicielami biznesu poprzez realizację projektów wspierających biznes;
 • naukowcy mogliby organizować więcej kongresów w celu upowszechnienia informacji na temat potrzeb przedsiębiorców;
 • naukowcy powinni przywiązywać większą wagę do praktycznej edukacji przyszłych pracowników i próbować nawiązywać kontakty z przedsiębiorcami w celu zwiększenia liczby staży;
 • potrzebna jest większa przychylność i otwartość naukowców na świat biznesu;
 • badania przeprowadzane przez wydziały badań uczelni wyższych powinny opierać się na logice rynkowej, czyli dążyć do udoskonalania rozwiązań, które mogą być zastosowane w praktyce i skomercjalizowane, ponieważ tylko wtedy firmy zaczną doceniać i rozumieć wagę badań naukowych.

Więcej opinii wyrażonych przez uczestników warsztatów znajdą Państwo tutaj: http://skills4future.ning.com/forum/topics/polskie-tlumaczenie-forum

W ramach projektu pn. "Kształcenie dla przyszłości" (Skills for the Future"), cztery instytucje: z Portugalii (Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A.), Włoch (E.Ri.Fo.), Turcji (AHI EVRAN ÜNIVERSITESI) i Polski (Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym) pracują nad takim modelem programów nauczania szkół wyższych, który nie tylko będzie dopasowany do potrzeb rynku pracy ale też będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby pracodawców.

Projekt wspiera współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami poprzez przyjęcie najlepszych praktyk w zakresie współpracy oraz zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich strategii dla tej współpracy.

Szczegółowe informacje o projekcie mogą Państwo uzyskać w biurze polskiego partnera Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, p. Paulina Bednarz, tel: 022 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl

Aktualności

⇒ Poniedziałek, 26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki ... więcej ->

⇒ Wtorek, 19 października 2010 r.

W Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Auli B w godzinach 10.00-17.00, podczas Krajowej Konferencji Ekonomii Behawioralnej odbyło się uroczyste wręczenie Europejskich Certyfikatów Umiejętności Przedsiębiorczych studentom Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, których studenci ... więcej ->
Partnerzy

IPED Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A. E.Ri.Fo. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ